African Craft Giftpack

AFRICAN CRAFT GIFT PACK INCLUDES

1x 50ml BAOBAB Gin

1x 50ml BENEDICT'S Gin

1x 50ml HONEYBUSH Gin

1x 50ml ELDERFLOWER Gin

1x 50ml MARULA Gin

Premium Gin